Our Services

Education
Vedic chanting
Vishnu Sahasranaama
Lalitha Sahasranaama
Soundarya Lahari
Abirami Andadi
Sanskrit Language
Priests Training
Rithviks Training


Cultural Events
Lalitha Sahasranaama Lakshaarchana
Vishnu Sahasranaama Lakshaarchana
Ekadasha Rudram
Mahaa Rudram
Acharya Jayanthi


Prayer
Pandemic Relief Prayers