Blue Flower

 

Divakar Harle -  0415 436 646 
     
P.V.Jaishankar - 0419 442 393      
                
Rajesh Venkataramaiah - 0433 606 045    
    
S.Ramarathinam – 0418 407 843     
 
Prem Arora - 0403 194 648  
         
Srikanth Parasuram - 0411 067 514 

R. Subramanian - 0425 284 501 

Dr.Himanshu Kaushik – 0417 214 813 
        
Venkatesh Prasad – 0417 447 745

Upcoming Events

 

 

Hayagreeva Pooja        02/02/20 Quakers Hill Community Centre


Lalitha Sahasranama Lakshaarchana  02/05/20 Quakers Hill Community Centre


Vishnu Sahasranama  Lakshaarchana 10/10/20   Quakers Hill Community Centre


Shri Maha Rudram Nov 2020 Shiv Mandir, Minto

 

Contact Us

email: info@vcca.net.au

Or one of our Volunteers