Blue Flower

 

Divakar Harle -  0415 436 646 
     
P.V.Jaishankar - 0419 442 393      
                
Rajesh Venkataramaiah - 0433 606 045    
    
S.Ramarathinam – 0418 407 843     
 
Prem Arora - 0403 194 648  
         
Srikanth Parasuram - 0411 067 514 

R. Subramanian - 0425 284 501 

Dr.Himanshu Kaushik – 0417 214 813 
        
Venkatesh Prasad – 0417 447 745

Upcoming Events

 

Shri Lalitha Sahasranaama Lakshaarchana  Sat 05th May 2018

Shri Vishnu Sahasranaama Lakshaarchana  Sat 22nd Sep 2018

Shri Mahaa Rudram         Nov 2018 (4 day event)

Contact Us

email: info@vcca.org.au

Post : PO Box 780

Wentworthville, NSW 2145

Or one of our Volunteers